دکتر اعظم رسولی

نظام پزشکی : 104968

تخصص : متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

درمانگاه : کلینیک عفونی

ویزیت های فعال در روزهای جاری