دکترمحسن تیزرو(فوق تخصص آسم وآلرژی وایمونولوژی )

نظام پزشکی : 107694

تخصص : فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی

درمانگاه : کلینیک ایمونولوژی (حساسیت و آلرژی)

ویزیت های فعال در روزهای جاری