دکتر الهام شفیقی شهری

نظام پزشکی : 110715

تخصص : متخصص کودکان

درمانگاه : کلینیک اطفال

ویزیت های فعال در روزهای جاری